เดินทางเบาๆ โดย AIRPORTELs

กรุงเทพ ประเทศไทย  หลายทา่นคงเคยประสบกบัปัญหาดา้นการเดนิทางทีแสนยากลําบากในกรงุเทพมหานคร การลากกระเป๋า เดนิทางทีมีนําหนักเยอะ หรอืการแบกสมภาระั    ชนิ ใหญ่บนทอ้งถนน อาจนําความกลมุ้ใจมาสูผู้่ เดนิทาง ทงันี บรษิัท AIRPORTELs ผู้ให้บรกิารดา้นการรับฝากกระเป๋าเดนิทางและสง่ กระเป๋าเดนิทาง จงึไดค้ดิ คน้และ เสนอวธิทีี จะทําให้การมาทําธรุกจิ หรอืการทอ่งเทยีวของทกุทา่นเป็นไปได้อยา่งราบรนืมากขนึ โดยบรกิารนี จะเปิดประสบการณ์ดา้นการเดนิทางแบบไร้สมภาระั  ไร้ขดีจํากดั และไร้ความกงัวลให้แก่ผู้ใชบรกิ้  ารรายใหม่ ทกุทา่นได้ทดลอง

AIRPORTELs ได้นําบรกิารรับฝากกระเป๋าเดนิทางและสง่ กระเป๋าเดนิทาง เขา้มาสูประเทศ่ ไทยได้เป็นปีที 10 แลว้ โดยทางบรษิัทมคีวามหวงัในดา้นของการเปลยีนแปลงการทอ่งเทยีวในประเทศไทยให้มีประสทธภิิ าพ มากยงิขนึ การบรกิารของ AIRPORTELs สามารถขนสง่ กระเป๋าไปได้ไกลถงึตา่งจังหวดัดว้ยเชน่ กนั ซงึ บรกิาร นีเหมาะสําหรับนักทอ่งเทยีวชาวไทยเป็นอยา่งมาก เพราะมนัสามารถนําความสะดวกสบายมาให้ผู้ใชใน้ ราคา ทีไม่แพงอกีดว้ย

สําหรับชอื และความเป็นมาภายใต้ชอื บรษิัท AIRPORTELs นันเป็นการผสมผสานของคําสองคํา นันก็คอื ‘Airport’ และ ‘Hotel’ โดยทางบรษิัทเห็นวา่การบรกิารของเขาสามารถเชอมื การเดนิทางระหวา่ง ‘สนามบนิ’ และ ‘โรงแรม’ ให้แก่นักทอ่งเทยีวได้เป็นอยา่งดีโดยทีพวกเขาไม่ตอ้งคอยกงัวลเรอืงการลากกระเป๋าเดนิทาง ไปจนถงึสนามบนิ ดงันันผู้ใชบรกิ้ ารจะสามารถได้รับความสะดวกและมีรอยยมิไปได้ทกุทีอกีทงัยงัสามารถ โฟกสักบัสงิ สําคญัอนืๆ ในการทอ่งเทยีวได้ดียงิขนึ

กรงุเทพฯ นันเป็นเมอืงทีมีสถานทีทอ่งเทยีวอยา่งหลากหลาย และในแตล่ะยา่นของการทอ่งเทยีวตา่งก็มี จดุเดน่ทีแตกตา่งกนัไป แต่การออกไปทอ่งเทยีวในกรงุเทพฯ นีก็มกัจะหนีไม่พน้กบัชอเสื ยงี ของความตดิขดั ทางจราจร ดงันัน AIRPORTELs จงึนับเป็นอกีหนงึบรกิารทีสามารถชวย่ ให้นักทอ่งเทยีวได้เดนิทางได้สะดวก ทสีดุ โดยทีนักทอ่งเทยีวสามารถฝากกระเป๋าเดนิทางไว้ทีเคานเ์ตอร์ในจดุตา่งๆ ของกรงุเทพฯ หรอืยงั สามารถใชบรกิ้ ารสง่ กระเป๋าไปยงัทีพักได้เลย

กระเป๋าเดนิทางหรอืสมภาระั ทกุชนดินันถกูจัดสง่ โดยบคุลากรทีเชยวชาญี และเป็นมอือาชพี ดา้นการขนสง่ สมภาระั  ชนิ ใหญ่ ดงันันลกูคา้จะได้รับความสบายใจ และความปลอดภยัในทกุขนัตอนของการบรกิาร แต่ทาง AIRPORTELs ยงัได้เสนอการรับประกนัความเสยหายี ให้กบักระเป๋าสมภาระั  ของลกูคา้ทกุทา่นเชน่ กนั โดย ลกูคา้สามารถเคลมเงนิคนืได้ถงึ 50,000 บาท หากได้รับความเสยหายี จากการบรกิารการรับฝากหรอืใน ระหวา่งการขนสง่

บรกิารของ AIRPORTELs ครอบคลมุการขนสง่ ทวัประเทศไทย มีอตัราคา่บรกิารเรมิตน้ที 299 บาท ผู้รับ บรกิารสามารถฝากกระเป๋าได้ทกุรปูแบบ โดยไม่มีการจํากดัขนาด หรอืนําหนัก โดยเคานเ์ตอร์ทีตงัอยู่ใน สนามบนิสวุรรณภมูมีิ พนืทีความกวา้งกวา่ 150 ตารางเมตร ทีสามารถรองรับกระเป๋าได้เป็นจํานวนกวา่ 2,000 ใบ และบรกิารนียงัมีการให้บรกิารสอสารื โดยภาษาองักฤษ และขอ้ความภาษาจนี เพอืรองรับการสอสารื สําหรับนักทอ่งเทยีวตา่งชาติได้อกีดว้ย สาขาของบรษิัท AIRPORTELs ทีให้บรกิารสําหรับการรับฝากและสง่ กระเป๋ามีทงัหมด 8 แหง่ดว้ยกนั ไดแ้ก่ สนามบนิสวุรรณภมู,ิ สนามบนิดอนเมอืง, Central World, MBK Center, Mixt Chatuchak, Terminal 21 อโศก, Terminal 21 พัทยา และ ICONSIAM

คณุอานันท์ประเสรฐิรงุ่เรอืง หรอื CEO ของบรษิัท AIRPORTELs ได้กลา่ววา่ “ที AIRPORTELs เราเชอื วา่การเดนิทางควรเป็นความสขุ และไม่ควรมีภาระทีทําให้ไม่เกดิความลําบากตอ่การเดนิทาง เป้าหมายของ เราคอืการมอบบรกิารทีชวย่ อํานวยความสะดวกตอ่นักทอ่งเทยีว และให้พวกเขาได้ใชเวลา้  ในกรงุเทพฯ ได้ อยา่งเต็มทีและไร้ขอ้กงัวลใดๆ เพราะพวกเรามงุ่มนัทีจะให้บรกิารทีไม่เพยีงแค่ความสะดวกสบาย แต่ยงัคง ให้ความปลอดภยัและไวใ้จได้ดว้ย”

AIRPORTELs นับเป็นอกีหนงึบรกิารทีเป็นทีรจู้ักแก่ผู้เดนิทางรอบโลก และตอนนีกไ็ด้ขนึมาเป็นหนงึในผู้นํา ดา้นการให้บรกิารรับฝากและสง่ กระเป๋าเดนิทางในกรงุเทพฯ ไปจนถงึพนืทีตา่งจังหวดัทวัประเทศไทย โดย บรษิัทมคีวามหวงัทีจะสรา้งความแข็งแกรง่ให้กบัองคก์ร และนําพาความพัฒนาทางดา้นการทอ่งเทยีวมาสู่ ประเทศไทย เพอืให้นักทอ่งเทยีวได้รับการบรกิารทีน่าประทบัใจทสีดุ สามารถเชกขอ้็ มลูเกยีวกบับรกิารและอา่นเพมิไดท้ี www.airportels.asia