thailand news featured

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุน 5.8 ล้านบาท ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สมทบทุน 5.8 ล้านบาท
มอบโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข 10 แห่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ระลอกใหม่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในเดือนเมษายน 2564 เดือนเดียวมีผู้ติดเชื้อ
36,290 ราย หรือกว่าครึ่งหนึ่งของยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งประเทศที่มีสะสม 65,153 ราย (กรมควบคุมโรค
กระรวงสาธารณสุข ณ 30 เม.ย. 2564) โดยภาคกลางและภาคเหนือ มียอดผู้ป่วยสูงสุดเป็น 2 อันดับแรกของประเทศ
ส่งผลให้โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อให้สามารถรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้มากที่สุด

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สมทบทุนจำนวน 5.8 ล้านบาท
เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
และนำไปใช้ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
สอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”
มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
และขอส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
ให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน” นายภากรกล่าว

สำหรับองค์กรที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสนับสนุน ได้แก่ 1) โรงพยาบาลพญาเม็งราย
จ.เชียงราย 2)โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย 3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 5) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 6)
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 7) สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 8)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 9) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และ 10) มูลนิธิดวงประทีป

แหล่งข่าว: SET