รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ กระชับความร่วมมือสาธารณสุขและวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กระชับความร่วมมือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา และการเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ๒๐๓๐ ของเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของทั้งสองประเทศและหารือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านสาธารณสุขและวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ๒๐๓๐ (Partnering for Green Growth and Global Goals of 2030: P4G) ครั้งที่ ๒ ของนายกรัฐมนตรีผ่านระบบการประชุมทางไกลในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าว และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้กล่าวสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับเมียนมาและการหาทางออกต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างสันติ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยหวังว่าจะได้พบหารือกันในโอกาสการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ต่อไป

แหล่งที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ