ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง: ยาสารพัดนึกแก้ปัญหา-พัฒนาเมือง


ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง: ยาสารพัดนึกแก้ปัญหา-พัฒนาเมือง
AREA แถลง ฉบับที่ 397/2566: วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส [email protected] https://www.facebook.com/dr.sopon4

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ยาสารพัดนึกในการแก้ปัญหา-พัฒนาเมือง คนที่พูดถึงการพัฒนาเมืองแต่ไม่พูดถึงภาษีนี้ แสดงว่าไม่รู้จริงหรือรู้จริงแต่เข้าข้างพวกเจ้าสัวนายหัวเลยไม่ยอมให้พวกบิ๊กๆ เสียภาษี ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จึงจัดทำ Clip นี้ขึ้นเพื่อ “ขายความคิด” การใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการแก้ไขปัญหาเมืองและพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน

ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง: ยาสารพัดนึกแก้ปัญหา-พัฒนาเมือง https://fb.watch/kExCiZaKUt/ .

ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง: ยาสารพัดนึกแก้ปัญหา-พัฒนาเมือง https://www.youtube.com/watch?v=CuMlxFkSmuk .

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย ([email protected]) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกันลิงค์ที่มา