มทร.ธัญบุรี พร้อมรับนศ.พิการเรียนต่อ


มทร.ธัญบุรี พร้อมรับนศ.พิการเรียนต่อ ระบุ 5 ปีรับเข้าศึกษาต่อแล้ว 135 คน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยมีนโยบายรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมทร.ธัญบุรีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา โดยตั้งแต่ปี 2561-2565 มีการรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนต่อทั้งสิ้น 135 คน ส่วนในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาพิการศึกษาอยู่ 23 คน แบ่งเป็น ผู้พิการทางการได้ยิน 7 คน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 13 คน ออทิสติก 2 คน พิการทางการเรียนรู้ 1 คน ส่วนในการศึกษา 2566 มีแผนที่จะรับนักศึกษาพิการ จำนวน 45 คน 8 คณะโดยในแต่ละคณะที่มีความพร้อมจะรับนักศึกษาพิการจะทำการพิจารณาคัดเลือกผู้พิการที่สนใจเข้าศึกษาต่อ เพื่อดูความพร้อมในการเรียน และการใช้ชีวิต ซึ่งในแต่ละปีจำนวนรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่ความพร้อมของคณะ สำหรับการรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนต่อ จะเปิดรับผ่าน ระบบ TCAS สำหรับ กลุ่ม ม. 6 / กศน. สายสามัญ และ กลุ่ม ปวช. / ปวส. / กศน.สายอาชีพ ดูรายละเอียดได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ

ทั้งนี้ การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อนั้น มทร.ธัญบุรีได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ การให้คำปรึกษา และความช่วยเหลืออื่นๆ ทางการศึกษา ซึ่งการบริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการนั้น จะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล ส่วนแผนการดูแลนักศึกษานั้น มทร.ธัญบุรีมีการวางแผนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมองค์รู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ระหว่างศึกษา หลังจบการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำ โดยดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตและการจัดหางานให้กับนักศึกษาพิการ รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการก่อนออกไปทำงานจริง
“การรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนต่อเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม ที่ทุกคนจะต้องมีความเสมอภาคด้านการศึกษา เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยและสร้างอนาคตให้กับเด็ก เพราะเด็กพิการจะได้รับโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกับเด็กปกติ การที่มทร.ธัญบุรีส่งเสริม สร้างศักยภาพให้เด็กพิการจะทำให้เด็กประสบความสำเร็จ แต่การรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนต่อจะต้องขึ้นอยู่ภายใต้ศักยภาพที่มทร.ธัญบุรีจะต้องดำเนินการให้ได้คุณภาพด้วยเช่นกัน” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวในที่สุดลิงค์ที่มา