ปบก.7  จัดบรรยายพิเศษ


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ภาคเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของภาคประชาชนกับงานด้านการข่าว โดย พล.ต.ปริทัศน์
ตรีกาสนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ.(007) และภาคบ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้นำในการจัดการในสถานการณ์วิกฤต โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิรัฐสภา ประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยมี พ.อ.ประเสริฐ หมวดเชียงคะ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. พร้อมด้วย พ.อ.นภบัญชา ชินอัศวโสภณ หน.สปข.ขว.ทบ. โรงเรียน ข่าวทหารบก นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ประธานหลักสูตร และคณะผู้เข้าอบรม ปบก. รุ่นที่ 7 ให้การต้อนรับและฟังบรรยายลิงค์ที่มา