EA จัดนิทรรศการในการประชุม APEC 2022 “EA Moving toward NET Zero Ecosystem”


EA ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 จัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวความคิด “EA Moving toward NET Zero Ecosystem”

EA ได้รับเกียรติจากกระทรวงการต่างประเทศให้เข้าร่วมเป็น APEC 2022 Communication partner ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ยกระดับนวัตกรรมฝีมือคนไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

EA จัดนิทรรศการในการประชุม APEC 2022 “EA Moving toward NET Zero Ecosystem”

กลุ่ม EA ร่วมกับ ไทยสมายบัส (TSB) นำรถโดยสารไฟฟ้า100% ผลิตโดยคนไทย ที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารที่ให้บริการแล้วในกรุงเทพและปริมณฑลมาจัดแสดง ตลอดจนการยกระดับระบบขนส่งที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใต้แนวคิด “EA EV Ecosystem with Ultra-fast charge” โดยจัดแสดงเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน อมิตา จากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ขยายได้ถึง 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี

ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ผลิตโดย โรงงานผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 9,000 คันต่อปี ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า รถกระบะไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และรถอุตสาหกรรมไฟฟ้าเฉพาะทาง เป็นต้น เรือโดยสารไฟฟ้า “MINE Smart Ferry” ให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยายกระกับการโดยสารทางน้ำ สถานีอัดประจุไฟฟ้า

ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับพลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาจัดแสดงสู่สายตา 21 ผู้นำเขตเศรษฐกิจ ที่เข้าร่วมการประชุมภายในงาน APEC 2022 Thailand

นอกจากนี้ EA , NEX point และ TSB ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเดินทางไร้มลพิษ ได้นำรถโดยสารไฟฟ้าและเรือไฟฟ้ารับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภายในงานและการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมต่างระหว่างการประชุม APEC 2022 Thailand

#APEC2022 #EA #TSB #Nexpointลิงค์ที่มา