PEA ปากพนัง และPEAในสังกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ประจำปี 2565


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง โดย นายชนธัญ แก้วแกมเพ็ชร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง เป็นประธานในการอบรมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (ภาคปฏิบัติ) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
โดยดำเนินการฝึกซ้อมฯ ณ สนามฝึกทักษะด้านช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง ประกอบด้วย 4 หัวข้อการฝึกซ้อมฯ ดังนี้
1.การปลด PG Clamp ต้น DDE เพื่อดับไฟปฏิบัติงานแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
2.การบำรุงรักษาคีมไฮดรอลิค
3.การติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
4.การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนัก และทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ สนามฝึกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง

สื่อออนไลน์ :

Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
Link :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02k8Q3kPQRBdNvgCVbTfszVwsQdHmifyik4q5z6ZiJH8B82KKMtAfLVnN2JaaQDuMrl&id=100086587077108ลิงค์ที่มา