การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 6 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 6 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายสมพงษ์
ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีส่วนการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2564 จัดงานภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน”
มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภท ที่สะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับในปี 2564 PEA ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น นายสมพงษ์ ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ซึ่งแสดงถึงความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการปฏิบัติงาน
3. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ซึ่งแสดงถึงการส่งเสริมและผลักดัน PEA สู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดิจิทัล สะท้อนทิศทางองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Utility
4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (5 ปี ซ้อน) โดยในปี 2564 PEA ได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมพลังงานทดแทน พัฒนาความยั่งยืน เพื่อชุมชน” ณ หมู่บ้านไฮตาก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการดำเนินงานกิจการของ PEA สร้างความยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันระหว่าง PEA และชุมชนที่ได้รับปัญหาโดยรอบ ส่งเสริมการตระหนักรับรู้ เป็นต้นแบบการใช้งานพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดให้กับชุมชน และยกระดับพื้นที่หมู่บ้าน
ไฮตาก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน
5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น (4 ปี ซ้อน) โดยในปี 2564 PEA ได้ส่งนวัตกรรม “ชุดควบคุมโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 แบบอเนกประสงค์” เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA และให้มีอุปกรณ์ทดแทนผลิตภัณฑ์
ที่ไม่สามารถจัดหาได้ในท้องตลาด
6. รางวัลบริการดีเด่น (2 ปี ซ้อน) โดย PEA มีนโยบายการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีความมุ่งมั่นการให้บริการกับประชาชนที่มาใช้บริการด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ลิงค์ที่มา