มทร.ธัญบุรีเร่งติดตั้ง Solar PV Rooftop หวังลดค่าไฟ


มทร.ธัญบุรีเร่งติดตั้ง Solar PV Rooftop หวังลดค่าไฟ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มทร.ธัญบุรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านพลังงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น พยายามรณรงค์ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักรู้ถึงการใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการกำหนดแผนและเป้าหมายการใช้พลังงานในแต่ละปี มีการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งแต่ละปีมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 5% แต่ในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 6%สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็น 4.2 ล้านบาทต่อปี

แต่อย่างไรก็ตาม การที่ภาครัฐมีนโยบายกำหนดค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า (Float time: Ft) ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน ตั้งแต่ต้นปี 2566 ทั้งที่มหาวิทยาลัยใช้ไฟฟ้าลดลง

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องค่า Ft มทร.ธัญบุรีจึงเร่งดำเนินการหาพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนภายในมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2566 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างดี รวมถึงยังคงมีมาตรการควบคู่อื่นๆเช่น ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 10 ปี และการส่งเสริมให้คนในองค์กรช่วยการประหยัดพลังงานอีกด้วย

.……………………………………………………ลิงค์ที่มา