ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ คว้ารางวัล CSR-DIW 2022 มุ่งสร้างความยั่งยืนสู่สังคม


ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ คว้ารางวัล CSR-DIW 2022 มุ่งสร้างความยั่งยืนสู่สังคม

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ (Country Managing Director) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล จากนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 2 จากซ้าย)

“ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ยึดมั่นความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ และขับเคลื่อนสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตด้านพลังงาน นโยบายความยั่งยืนปี 2030 เป็นกลยุทธ์ของบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต” ดร.วรวุฒิ กล่าว

สำหรับโครงการ CSR-DIW นี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทต่างๆ ที่ดูแล บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรอย่างยั่งยืน

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ได้อ้างอิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่มิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สันติภาพ และหุ้นส่วนการพัฒนา โดยแต่ละเสาหลักของมิติความยั่งยืนมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมๆกับการสร้างมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงาน บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในรุ่นปัจจุบันและอนาคต



ลิงค์ที่มา