องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมสนับสนุน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย


เมื่อเร็วๆ นี้ World Animal Protection ได้ร่วมสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน พร้อมร่วมมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอำนาจเจริญ 3 แห่ง ที่ได้รับรางวัลจากความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (Thailand Rabies Awards 2022) ทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ซึ่งจะกลายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า “โครงการอบรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมพัฒนาคองค์วามรู้ ความเข้าใจ นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ให้นำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรค ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการระบาดของโรคในสัตว์ รวมทั้ง โรคติดต่อจากสัตว์และคน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อการลดและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดแก่สัตว์เลี้ยง รวมทั้งลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม”

สัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ ผู้ประสานงานโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการที่นับว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมอย่างแท้จริง โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ เช่น หน่วยงานปศุสัตว์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนร้อยกว่าท่าน ซึ่งทุกท่านต่างเห็นความสำคัญของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งเป็นอุบัติการณ์ที่สำคัญที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลายโรคเช่น โรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม โรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ โรคอหิว่าสุกรสายพันธุ์แอฟริกา ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของคนและสัตว์ ยังส่งผลกระทบต่อเศรษกิจอย่างมหาศาล อีกทั้งโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 59,000 คนทั่วโลก และต้องจบชีวิตลงด้วยโรคนี้ทั้งๆที่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจึงมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ”

ที่ผ่านมาทางองค์กรฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดอบรมต่างๆของภาครัฐ และได้ร่วมบริจาควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องรวมแล้วประมาณ 70,000 เข็ม โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยเหลือให้สัตว์ในชุมชนปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่ประชาชนโดยตรงเป็นวงกว้าง โดยการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อาทิ การร่วมลงพื้นที่และทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการติดตามและผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม

นอกจากนี้ องค์กรฯ ดำเนินโครงการสำคัญระดับโลก ได้แก่ โครงการ “Life’s Better with Dogs” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสุนัขให้ดีขึ้น และปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าผ่านงานรณรงค์สาธารณะ เพราะปัจจุบันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในวงกว้าง ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

#####

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข, สัตว์ป่า – สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท พีอาร์ โปร เอเชีย จำกัด โทร. 02 664 0888ลิงค์ที่มา