depa และ RISE ร่วมกำลังสร้างหลักสูตร GTX เพื่อพัฒนาผู้นำภาครัฐสู่การทรานส์ฟอร์มป…

25 มกราคม พ.ศ. 2567 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (depa) จับมือไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ริเริ่มหลักสูตรผู้นำองค์กรภาครัฐดิจิทัล (GTX – Government Transformation Xponential) รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันภาครัฐสู่แนวทางการบริหารดำเนินงานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ความก้าวหน้าด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล 

หลักสูตรผู้นำองค์กรภาครัฐดิจิทัลออกแบบมาไม่ใช่เฉพาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาครัฐ แต่ยังรวมถึงภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนด้วย โดยเป็นการพัฒนาทักษะของผู้นำดิจิทัล ทั้งในด้านแนวคิด (Mindset) การกำกับดูแล (Governance) และเทคโนโลยี (Technology) ทั้งนี้ หลักสูตรเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฎิบัติจริงตลอด 11 สัปดาห์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสปีกเกอร์ผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการทรานส์ฟอร์มมาแล้วจากทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้นำดิจิทัลพร้อมผลักดันนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้น ในหลักสูตรผู้นำองค์กรภาครัฐดิจิทัลจะมีการพาผู้เรียนไปศึกษาดูงานที่ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศตัวอย่างด้านนวัตกรรมภาครัฐจากองค์กรสหประชาชาติและสหภาพยุโรปด้วย 

เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถนำองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนและทดลองปฏิบัติจริง รวมถึง นำแผนปฏิบัติต้นแบบ (blueprint) ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบและวางแผนดิจิทัลในองค์กร ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรได้จริง

“ในปัจจุบันภาครัฐต้องเผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล ทั้งด้านแนวคิดของคนในองค์กร การสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้ข้อจำกัดในด้านของโครงสร้างองค์กร รวมถึงความท้าทายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ในการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐท่ามกลางความท้าทายนี้ การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาครัฐจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ เพราะผู้บริหารจำต้องมีแนวคิดต่อการทรานส์ฟอร์มที่ถูกต้อง นอกเหนือจากความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ทั้งนี้  depa มีพันธกิจที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึงร่วมมือกับทาง RISE ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลผ่านหลักสูตรต่างๆ มามากมาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่จะเกิดผลลัพธ์จริง” ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกล่าว

“RISE จัดทำและบริหารหลักสูตรสำหรับผู้บริหารมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี เราเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร ไม่ใช่แค่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่เพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรนี้ ที่ไม่ได้มีเพียงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระหว่างผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ซึ่งยังช่วยเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการพัฒนาธุรกิจและการต่อยอดธุรกิจระหว่างองค์กร อันจะนำไปสู่การสร้างการเติบโตให้กับประเทศในทุกด้านอย่างก้าวกระโดดและสอดคล้องกับพันธกิจของ RISE ที่ต้องการเพิ่ม 1% GDP ของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ของ RISE เสริม

หลักสูตรผู้นำองค์กรภาครัฐดิจิทัล จัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคมถึง 20 กันยายน 2567 และมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์กในวันที่ 19 ถึง 23 สิงหาคม 2567 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ gtx.riseaccel.com หรือติดต่อคุณศุภกิจ ฝ่ายขาย ที่ 095 245 6761

——–

*ในภาพข่าว จากซ้ายไปขวา

ดร. ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล, depa

ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่, depa

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง, RISE

รฐิยา อิสระชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ, RISESource link