PEA และ รฟท. ร่วมมือ จัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform)
การร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ PEA มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน ทั้งในด้านการให้ความรู้ ในหลักวิชาการ การสำรวจ ออกแบบและนำเสนอโครงการ ตลอดจนการให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=oWAOiYVKxxM


ลิงค์ที่มา