กฟผ. กฟน. และ กฟภ. จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมด้านไฟฟ้า


กฟผ. กฟน. และ กฟภ. จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอด ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของทั้ง 3 การไฟฟ้า กว่า 30 ผลงาน โดย PEA ได้นำผลงานทั้งงานพัฒนาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า งานด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและธุรกิจใหม่ และงานบริการ มาจัดแสดง เช่น PEA VOLTA DC25 ซึ่งเป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาด 25 kW สามารถนำไปติดตั้งในพื้นที่สาธารณะได้ สร้างความสะดวกสบายและความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนายุทธศาสตร์การพัฒนา นวัตกรรมจาก 3 ผู้ว่าการ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์พัฒนา นวัตกรรม 3 การไฟฟ้า ที่นำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ” การนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6vNoO0djhd0


ลิงค์ที่มา