“พม.ตรัง”จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นอย่างที่ดี


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวและครอบครัว ผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตาม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดตรัง ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง รวมจำนวน 110 คน

นายภูวนัฐ กล่าวว่าครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกของครอบครัว ด้วยการอบรม เลี้ยงดูให้ความรัก ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม มีความพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ดังนั้น ครอบครัวจึงมีความสำคัญและมีอิทธิพลที่สุดต่อชีวิตของทุกคนครอบครัว และในปี 2565 ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) แล้ว โดยมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี กว่า 12.9 ล้านคน หรือ 20% จากประชากรทั้งหมด และมีการคาดประมาณว่าในอีกไม่เกิน 15 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (super aged society)

นายภูวนัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการรณรงค์ และสร้างกระแสสังคมทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเผยแพร่ภูมิปัญญามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนอื่นตามศักยภาพของตนเอง และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ และเพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 ราย และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ องค์กรดีเด่นด้านผู้สูงอายุ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว และครอบครัวร่มเย็น จำนวน 24 ราย รวม 28 ราย การแสดงผลงานของผู้สูงอายุ และนิทรรศการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ พม.ตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


ลิงค์ที่มา