ทส.ร่วม กรมป่าไม้จัดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”


เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์(สวนศรีนครเขื่อนขันธ์) ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จัดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า การจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ พระองค์มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพจากน้ำพระราชหฤทัยนี้ได้จารึกในหัวใจของประชาชนชาวไทยตลอดมา พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงสร้างขึ้นล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้ คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” “การจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน ที่จะช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด้วยกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสนองพระปณิธานในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ” นายวราวุธ กล่าว
สำหรับทางด้าน กรมป่าไม้ จัดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสนองพระปณิธานในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดภาวะโลกร้อน
ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้จัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ มาอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ก่อให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดภาวะโลกร้อน”
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประกอบด้วย การตัดแต่งกิ่งไม้ การศัลยกรรมต้นไม้ การป้องกันโรคและแมลง การรดน้ำพรวนดิน และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีรุกขกรทำหน้าที่ให้ความรู้บำรุงรักษาต้นไม้ตามหลักวิชาการ ดังนี้ 1.บำรุงรักษาต้นไม้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก จำนวน 3 ต้น ได้แก่ ต้นโพทะเล ต้นราชพฤกษ์ และต้นยางนา และ 2.บำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และประชาชนในพื้นที่บางกะเจ้าเป็นอย่างดียิ่ง



ลิงค์ที่มา